Dossiers

header-dossiers.jpg

Dyslexie onder de loep

Gedurende schooljaar 2013 – 2014 hebben 20 scholen voor voortgezet onderwijs hun dyslexiebeleid onder de loep genomen. Het herziene Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (2013) vormde hierbij de onderlegger. Het scholingstraject bestond uit de volgende stappen:

 

• STAP 1: Intake gesprek op school Met drie geledingen – directie, middenmanagement, docent –  bespreekt een adviseur van het Expertisecentrum Nederlands of KPC groep het huidige dyslexiebeleid op school. In het gesprek wordt duidelijk waar de sterke en zwakke punten van een school zitten en waar de grootste behoeften voor verbetering liggen.
• STAP 2: Plan van aanpak Samen met de adviseur stelt de school een praktisch plan van aanpak op: Waar gaan we het komende schooljaar (en eventueel zelfs: de schooljaren hierna) op inzetten? Wie gaan we betrekken? Waar moeten we rekening mee houden? Wat hebben we nodig? Hoe weten we of het gelukt is?
• STAP 3: Studiedag Directie, middenmanagement en docenten van verschillende scholen komen samen tijdens een studiedag in Utrecht. Het programma wordt bepaald door de behoeftes/knelpunten van de participerende scholen. Onderwerpen die de revue passeerden waren: succesfactoren bij implementatie, kwaliteit diagnostiek, ICT-hulpmiddelen, signaleren in het VO, draagvlak creëren en begeleiden in de klas.
• STAP 4: Aan de slag Het plan van aanpak wordt in de praktijk uitgevoerd. De kennis uit de studiedag wordt in afstemming tussen directie, middenmanagement en docent vertaald naar de schoolspecifieke situatie. Tussentijds is er overleg met de betrokken adviseur.
• STAP 5: Terugkomdag Eén vertegenwoordiger uit het middenmanagement van elke deelnemende school is aanwezig. De scholen presenteren hun uitgevoerde plannen aan elkaar en geven elkaar feedback.

 

De onderstaande schoolportretten bieden u een kijkje in de keuken van de verschillende deelnemende scholen. De schoolportretten zijn te verdelen in scholen die aandacht hebben besteed aan het opstellen, bijstellen, implementeren en borgen van beleid.

 

Opstellen beleid
• School 5: Inzet van compenserende software verbeteren

 

Bijstellen beleid
• School 4: Bijstellen van dyslexiebeleid
• School 6: Een zoektocht naar verbeterde screeningsinstrumenten
                 Bijlage 1: Activiteitenplan dyslexiecoach schooljaar 2013 – 2014
• School 10: Tijd voor dyslexie in de onder- en bovenbouw

• School 11: Theoretisch én praktisch aan de slag met het dyslexiebeleidsplan
                  Bijlage 1: Beschrijving studieochtend dyslexie
                  Bijlage 2: PowerPoint studieochtend dyslexie
                  Bijlage 3: Overzicht ICT-hulpmiddelen

School 12: Projectmatig aanscherpen van beleid

 

Implementeren beleid
• School 1: ICT en leerlingvolgsysteem
• School 2: Leesstrategieën in alle vakken
                Bijlage 1: Drie leesstrategieën
                Bijlage 2: DLE-scores bij aanvang schooljaar
                Bijlage 3: Overzicht Diatekst
                Bijlage 4: Evaluatie leerlingen

• School 7: Studiedag afgestemd op professionaliseringsbehoeften docenten
• School 8: Zorg voor dyslexie de klas in
• School 9: Overdracht PO-VO, signalering & informatievoorziening
                Bijlage 1: Aangepast overdrachtsformulier PO-VO
                Bijlage 2: Placemat signalering dyslexie
                Bijlage 3: Informatiefolder voor ouders
                Bijlage 4: Opbrengsten traject Dyslexie onder de loep

 

Borgen beleid
• School 3: Onderzoek onder docenten en leerlingen
                Bijlage 1: Kalender met borgingsactiviteiten
                Bijlage 2: Vragenlijst docenten