Producten

header-producten.jpg

Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs

Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs

Het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs is geactualiseerd en heeft een nieuwe, meer praktische opzet. Het herziene protocol is er voor directie, middenmanagement en docenten. Het protocol biedt handreikingen voor het opzetten van dyslexiebeleid op school. Het bevat een keur aan tips voor de ondersteuning en begeleiding van dyslectische leerlingen binnen en buiten de les.

Het protocol laat zien dat een goede samenwerking tussen de diverse geledingen binnen de school -- directie, middenmanagement/zorgspecialist en docenten -- nodig is om dyslexiebeleid van de grond te krijgen. De achtergronden en de tips in het protocol helpen om daarin de juiste stappen te zetten. De hoofdstukken besteden onder meer aandacht aan signalering en doorverwijzing voor onderzoek, begeleiding in de klas en daarbuiten, de inzet van ondersteunende technologie, wet- en regelgeving en de samenwerking met ouders. Elk hoofdstuk sluit af met een de overzicht van taken voor directie, middenmanagement en docenten.

Het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs is samengesteld door Koos Henneman, Judith Bekebrede, Albert Cox en Hedwig de Krosse.

Bestel het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs bij het Expertisecentrum Nederlands of bij KPC groep

Download het volledige Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs

Download de bijlagen:

1. Format van een plan van aanpak
2. Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid
3. Signalenlijst lees- en spellingproblemen
4. Verantwoording signaleringsinstrumenten
5. Voorbeeld van procedure bij vermoeden van dyslexie binnen Samenwerkingsverband A
6. Klassenoverzichtsformulier signaleringstoetsen
7. Intakevragenlijst mentor
8. Intakevragenlijst docenten
9. Overzichtsformulier onderzoek en begeleiding dyslexie (deel 1)
10. Overzichtsformulier onderzoek en begeleiding dyslexie (deel 2)
11. Toelichting bij deel 1 van het Overzichtsformulier onderzoek en begeleiding dyslexie
12. Voorbeeld dyslexieverklaring
13. Intakevragenlijst ouders
14. Taalgericht vakonderwijs
15. Hoofdgedachte
16. Woordenschatuitbreiding
17. Stilleestoets Hoe gevaarlijk is een tekenbeet?
18. In gesprek met leerlingen over taalvaardigheden
19. Directe instructie en rolwisselend leren
20. Persoonsvorm
21. Woorden leren zonder computer
22. Vragen voor advisering ondersteunende technologie
23. Overzicht mogelijke aanpassingen voor dyslectische leerlingen
24. Dyslexiekaart van Eric