Dossiers

header-dossiers.jpg

Protocollen basisonderwijs

De Protocollen Leesproblemen en Dyslexie geven scholen concrete handvatten voor het vormgeven van beleid op het gebied van het signaleren, begeleiden en eventueel doorverwijzen van leerlingen met mogelijk dyslexie. Er zijn protocollen voor de verschillende jaarlagen. - [Lees meer...]

Hulpmiddelen

Er bestaan veel hulpmiddelen om de beperkingen die dyslectische leerlingen ervaren bij het lezen en spellen, te ondervangen. Technologische ontwikkelingen maken veel mogelijk, maar daardoor wordt de keuze voor het juiste hulpmiddel niet altijd eenvoudiger. En hoe zet u als school vervolgens deze hulpmiddelen op [Lees meer...]

Protocol voortgezet onderwijs

Het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs geeft scholen handreikingen voor de vormgeving van hun beleid rond dyslectische leerlingen. Het protocol beschrijft ondermeer hoe een school leerlingen met leesproblemen kan signaleren en eventueel doorverwijzen voor onderzoek. Ook laat het zien welke ondersteuning ze aan [Lees meer...]

Wet- en regelgeving

Scholen hebben de mogelijkheden en de verantwoordelijkhyeid om leerlingen met dyslexie een goede ondersteuning te bieden. Uiteraard binnen de kaders van de wet. Wet- en regelgeving komt vooral kijken bij het verlenen van vrijstellingen of bij het toestaan van hulpmiddelen tijdens examens. Maar ook bij de vraag: [Lees meer...]

Vergoeding

Sinds 1 januari 2009 kan de diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie worden vergoed. De vergoede zorg geldt voor leerlingen met ernstige, enkelvoudige dyslexie in het primair onderwijs.
Als ouders aanspraak willen maken op vergoeding van diagnostiek en behandeling bij ernstige dyslexie, moet de [Lees meer...]

Mbo

Studenten met dyslexie in het mbo hebben niet alleen problemen met taalvakken, maar met alle vakken waarbij lezen en schrijven nodig is. De mate waarin een student hinder van zijn dyslexie ondervindt bepaalt welke begeleiding en ondersteuning hij nodig heeft. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de [Lees meer...]

Hbo

Er zijn verschillende voorzieningen en regelingen voor studenten met dyslexie in het hoger onderwijs. Onderwijsinstellingen zijn verplicht om waar nodig doeltreffende aanpassingen te verrichten voor studenten met een functiebeperking. Ook dyslexie is een functiebeperking. Een aanpassing is doeltreffend indien deze [Lees meer...]